סימניות

לודג הווח רופיס

שמות חלופיים:

Big Farm Story שגרמ יאלקח קחשמ אוה. .ריוצמ ןונגסב ןפוד תאצוי הרוצב הפי הקיפרג קחשמל .בטיה תועמשומ תויומדה לכ ,בטיה הרחבנ הקיזומה .הווחל ךירצ התא קחשמב

.הז קרפ רחאל תובר םינש ושחרתי תופסונ תולועפ

.אליממ תרכומה הווחל ךלוה בוש התא ,הלאה תוילמרופה םע תמייסש רחאל .בר סרהל האיבהו רוזאה תא הפטש ןקירוה תפוסש םילגמ םוקמל העגהב .םינוש הפשאל עוקת םדא אצומ התא ,הרזעל תואירק םיעמוששכ .ותוא ררחשל םיאתמ ףנע ואצמ ,הדיפקב ביבס םילכתסמש ירחא .ךל ןתנ אבסש תיבל חתפמה תא תתל ידכ ןאכ היה אוהו ךלש תודלי רבח הז .ןושיל תכללו חתפמה תא תחקל ,ססהל אל ףידע זא ,הלילל עיגמ הז .רהמ יד ותוא ןקתל ןתינ ךא ,ןקירוהמ קוזינ תיבה ,רעצה הברמל .הווחל םכתעגה םוי םייתסמ ךכו ןושיל םיכלוה ףוס ףוס

.ךכב ךל רוזעי דואמ הנושארה הכרדהה תנצסב רבצנש ןויסינה .תומישמה תא עצבל רדס הזיאב ךל דיגי הז .בושו בוש ליעות ותרזע .דבל קחשמה לש תויובכרומה לכ תא ןיבהל השק היהי

.תומישמ ןווגמ םכל קינעיו רתוי בוטל הווחה תא ךופהל םכל רוזעי םהמ

.קחשמל ףסוותמ שדח ןכותו םינוכדע םימסרפתמ תובורק םיתעל

.תונהמ תומישמהו דואמ תודומח תויומדה

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more