סימניות

ןויגה לכל רבעמ

שמות חלופיים:

Beyond All Reason תמא ןמזב ימניח היגטרטסא קחשמ והז .בשחמב קחשל לוכי התא .תיתואיצמ תיארנו הפי תידמימ תלתה הקיפרגה .קחשמה לש יללכה ןונגסה תא בטיה המילשמו המיענ הקיזומה ,יתוכיא ילו

.רחא חותיפ תווצ ידי לע חתופ אוהש תורמל ,םהלש ינויגהה ךשמהה אוה B

.דובעת אל תויושגנתהמ תוענמיה .םיפידע ביוא תוחוכ ידי לע סרהיהל םילולע ךלש רויסה ילייח תרחא ,ךל .םילדגמ וא הנגה יחירצו םייברק םיטובור רוצייל םיפסונ םיבאשמ גישהל

.תמא ןמזב ,קחשמב רחא רבד לכ ומכ ,םישחרתמ תוברק .םימחולל תודוקפ ןתמ ידי לע תוריהמב לועפל ךירצ הלאכ םיעגרב .חצנל ידכ שאה חוכבו םירפסמב רתוי לודג ןורתי ךרטצתש ןכתיי ,ידמ רת

.תיתוכאלמה הניבה תא סיבהל רשאמ השק רתוי הברה תויהל לוכי הז 10000 .רתוי הסונמ ןקחש הז םימעפל ,דדומתמ התא ימ לומ יולת לכה .ברקה הדשב רתוי הליעי היגטרטסאו תוקיטקט אצמת םיקזח םיבירי לע ןוח

.ולש םיקחשמה תיירפסל ותוא ףיסוהל לוכי דחא לכו ןיטולחל ימניח קחשמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more