סימניות

הדומרב תואקתפרה תווח יא

שמות חלופיים:

Bermuda Adventures Farm Island םידיינ םירישכמב .םינקחש חמשת הריהב תריוצמ הקיפרג .ההובג תוכיאב םה ילקיזומ יווילו לוקספ

.הזה םוקמב תוירותסמ תופורטסטקו תויוקסרתה הברה ויה .יתימא יפורט ןדע ןגב דורשל ךירצ התא הזכ הרקמ ירחא

.הווחב תואלכמו םירוגמ תיב םהל הנב

.ךמצעב העונתל ךרדה תא תונפל ךרטצת .ןמז חקייש שדחתהל ידכ היגרנא הברה שרודש עגיימ ךילהת והז .הצור התאש ןמז המכ Bermuda Adventures Farm Island קחשל לוכי התא .רוצקלו םיבשותה לכב לפטל ,הווחה תמקהל ןמזה תא ולצנ ,תרמגנ היגרנא

.קחשמה יבשותל תושופחתו םישדח םייביסולקסקא בוציע יטירפ ,םיסרפ םע

.םיבאשמה יאלמ תא שדחלו םיישומיש םירבד הברה תונקל לוכי התא םש .תוחנה שי םיגחבו ,ןכדעתמ חווטה .יתימא ףסכ רובע ןהו קחשמה עבטמ רובע ןה תושיכר עצבל ןתינ .קחשמה תא טעמ םכמצעל וטשפו םיחתפמל ךכ ודוה ,וצרת םא לבא ,ףסכ איצ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more