סימניות

ברק ידדוש

שמות חלופיים: ברק ידדוש

.הנתשה אל רבד םוש השעמל לבא ,םיליגר ונא וילא ,רהוזה תא תחקל השק .רפוכ תרומת יבשב םישנאו סוטמל היילעה תוניפס תא םיחקול ,ירחא םיפד .ארונה ןוסאה ירחא דיתעה יאנת עיצמו ףסונ דעצ ךלה היגטרטסאה רנא'זב

.drakoniytsev ו םידרומה :תודגונמ תועיסב םידחואמ ויה םה .ךכשל אל םלועל המחלמל םורגיש רבד ,המדאה ןמ רתונש המ לכ ורתונש םי

.רקויב םלשל ןתינ לובגה תרפה לעו ,לורטפ רוזא לכ

 

!קחשלו המשרה - םיטאריפ ברק