סימניות

Battlebit שדוחמ

שמות חלופיים:

Battlebit Remastered ןושאר ףוגמ הגוצת םע ןפוד אצוי .בשחמב קחשל לוכי התא .ללכב הקיסאלק ומכ הארנ אל קחשמהו םיהדמ ולש טוריפה ינש דצמ ,ינטשפ .םהמ םיבר ויהיש ,םייביסנטניא תוברקל בטיה המיאתמו םינקחשה תא חמשת

.םיקזח קשנ ילכ םע םימלש םיניינב סורהל תונמדזה ךל היהת .רתוי דוע ןיינעמל שחרתמה תא ךופהת הפועת וליפאו םיה ליח ,יאבצ דוי

.הלועפב םלוכ לש ןויסינ ידי לע קר ךלש ישיאה ןונגסל םיאתי הזה לנסר

.תוטנפהמ תוחירזו תועיקש ,םשוי םויב העשה יוניש

.ונממ ענמיהל לוכי התא ,ךפיהל וא ,בראמל ילאידיאה םוקמה תא אוצמל ת

.ךלש ישיאה בשחמב Battlebit Remastered תא ןיקתהלו דירוהל ךילע ,לי

.וז הרטמל םיחתפמה לש ימשרה רתאב רוקיב ידי לע וא Steam לטרופב קחש .ילמס םוכסב החנהב השיכר עצבל ןתינ םיגחב .הריכמ םויה שי םא קודב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more