סימניות

Battle Night: Cyberpunk RPG

שמות חלופיים:

Battle Night: Cyberpunk RPG םוקימ קחשמ אוה Cyb .קחשמה ןונגסל םלשומ ןפואב המיאתמ יללכ ןפואבו אילפהל תריוצמ ךא ,י .בטיה הרחבנ הקיזומה .תונוש תוטישפו תומישמ םילשהל ,םימחול תווצ חתפלו םיקהל ךילע ,הזה

.ינושארה תווצה שוביגו המיחלה תכרעמב הרשכהכ רקיעב ץוחנ הז ,ידמ ךב

.וזב וז המחלמב תואצמנ וזל וז תוניוע תוצובק .דורשל ךירצ ברק הדשל הכפהש ריעב .הרואפתל ומיאתיש תויומדו תונוכמו קנאפרבייס יניינב ,םיינועבצ ןואי

.תיטמוטוא הרוק לכה זאו ,הז לש תונורתיה תא םילשהל םילוכי םימחולה .םירחא םינקחש לש תודיחי םע ןהו תומישמ תמלשה ידי לע ןה םחליהל לוכ .ןתיא דדומתהל םג ןתינ ךא ,רתויב תולודגה תויעבה תא קפסל םילוכי ,ד

.םהלשמ םיסרפו תומישמ םע םידחוימ םיעוריא םימייקתמ תובורק םיתיעל ,

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more