סימניות

היסקלגה לע ברק

שמות חלופיים:

Battle for the Galaxy םידיינ םירישכמ רובע לל .הלועמ הקיפרג שי קחשמל .יפוד אלל םה לוקהו הקיזומה

.Battle for the Galaxy-ב קחשמ התאשכ ךמצעב תולגל תונמדזה ךל היהת .רצק ךירדמ רובעל ךל קיזי אל טלחהב ,קחשמה תא ליחתתש ינפל לבא .ליחתתו םש ךמצעל איצמת ,ןכמ רחאל

.ןיינב לכל םיאתמה םוקימה תא אוצמל רתויב בושח .הפיקתה לע דואמ תושקהל לוכי ,הנגה ינבמ םע בולישב ,הז .ולבסי אל םיבאשמה ,תורטמה לכ תא גישהל םיחילצמ אל םיביריה םא

.שאייתת לא ,חילצת אל הלחתהב םא ,הפקתהה תייגטרטסא תא ןיבהל ןמז חק

.ךלש ןטקה אבצה תא רפשי הז ,תושדח תויגולונכט דמל ,ףסונב

.הפיקתה תווצ בכרה לש הנוכנ הריחב עצבל בושח הפקתה תעב .רתויב הליעיה איה םינוש םינוויכמ תוחוכה לכ םע תורעתסה ,ךפיהל ,םי

.קחשמב םיידוחיי םיסרפ םע תודחוימ תויורחת שי הלאכ םימיב

.םיבאשמ לש םינוש םיגוס וא םיטושיק תונקל לוכי התא .יתימא ףסכ רובע ןהו קחשמה עבטמ רובע ןה תונקל לוכי התא .םיגחל תוחנה שי ,םוי לכ הנתשמ רחבמה

.םוי ףא ץימחהל אל וסנ

.הנבומה טא'צה תועצמאב םירבח םע חחושל לוכי התא

.םמעתשי אל דחא ףא .ךלש סיסבב לפטל ףידע ,תוברקה ןיב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more