סימניות

שרוג

שמות חלופיים:
.ריע ןיינבל רוטלומיס לש םיטנמלא םע תילכלכ היגטרטסאשרוגמ10 .ההובג תוכיאב לוק קחשמו הבוט תיתואיצמ הקיפרג קחשמל

.בושיי תמקהל םיאתמ םוקמ רחב ,ךכ םשל .םוקמ תברקב םיבאשמ תורוקמ ויהיש בושח

.הלדג הייסולכואהו םיצורמ ויהי םיבשותה לכש אדוול ךירצ

.ךירצש המ לכב דייטצהל וקיפסת אל ילוא תרחא ,ביבאב ףרוחה תפוקתל ןנ

.ריווא גזמ ימרוגמ עפשומ הז .הרושכ ךלוה לכהו עפוש לובי לבקמ התא ,תומיוסמ םינשב .הייסולכואה יכרצ לע תונעל חילצמ ישוקב התא םימעפל לבא

.דוגיבו לכוא ,היחמ בחרמ קיפסמ שי םאה

.םיגייד וא םיצע יבטוח ,ךפיהל וא םיאלקח רתוי שי םיריעצה תורודה בר .ןובשחב חקליהל בייח היהי הז .הלאכ םיאנתב ןזואמ רוציי תונבל דואמ השק היהי

.דואמ השק ןוזיאה .תובורקה םינשב דורשל ךלש בושייל דואמ השק היהיו ,ךירצש המ לע אל ת .הזה קחשמב בלש לכ לע הבר תוריהזב בושחל ךירצ התא ,ןכל

.ןודינב רבד תושעל ןתינ אלו תינכותה יפל םיכלוה דימת אל םירבד ןאכ .חותיפו תובחרתהל רתוי םיחונ םינמזל תוכחלו תויועט תושעל אל תוסנל

.תיגולונכט תומדקתהל תורשפאה תא וניבה אל םימזיה .םילדג הייסולכואהו רפכה לדוג ,תרחא תצק הרוצב הזה קחשמב חתפתמ בוש .םינבמ רפשלו תויגולונכט חתפל היהי ןתינ םיידיתע םינוכדעב ילוא

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי הת

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more