סימניות

2 הלפאה תירבה :רודלב רעש

שמות חלופיים:

Baldur's Gate: Dark Alliance 2 בבוח לכל רכומה .המ םושמ החגשה אלל ורתונ החיתפה יכסמו םיעטקה ךא ,שדחה עונמל רבע .בוט רתוי תצק הנומתה תא תוארל הצור יתייה םימיוסמ תומוקמב לבא ,הק .הנשיה הסרגהמ רתונ ילוקה קחשמה .תונולת ןיא ,רדסב לכה קחשמב הז םע .הלאה תונורסחה לכ לע הצפמ הלילעה ,תוטבלתה רתוי וז לבא .םלועה תלצה ךות ךלש רוביגה לש םירושיכה תא רפשלו םיבר םימוקימ רוק

.רתוי רורב היהי לכה זאו ןושארה קלחה לע םדוק רובעל יוצר .ןיינעמ יד קחשמה ,דרפנ רופיסכ לבא

.רחבתש תומדל םש תתל לכות ,ליחתי קחשמהש עגרב

.ותוא ליצהל ךב יולת הז ,ךתמשאב אשנתמ םלועה לע םויאהש ןוויכמ

.עוצפ םחול םישגופ המידק תצק ,םירבועש ירחא .הרייק אוה המשו ברקה תא סנב הדרש ,םימודאה םיבינה ידי לע הפקתוהש

.תאזה ריעה תא ףורשל ונווכתהו קרופיוו רפכל וכלה היינשה הרזגהמ םימ

.רכממ קחשמה ,בטיה םיבותכ קחשמב םיגולאידה .השדח תחא דומלל וא תולוכיהמ תחא רפשל תונמדזהה תא לבקמ התא ,הלעמל .בהז םע דחי םיסבומ םיביואמ גשוהש בטימל שובל יטירפו קשנ ילכ ףלחה .ןושארה קלחב רשאמ רתוי רהמ תרבטצמ המר תולעל ידכ השורדה ןויסינה ת

.הנתשמ ריוואה גזמ םג

.ימשרה רתאב וא Steam Marketplace-ב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more