סימניות

ןווא תבשומ

שמות חלופיים:

Aven Colony תיאבצ היגטרטסאו ריע ןיינב לש םיט .הזה רנא'זל ינייפוא אל הזש תורמל ,תניוצמ הקיפרג קחשמל .ההובג דואמ המרב לכה ,תוחנ אל דנואסה בוציע

.חותיפה תא חכשת לא ךא ,םיקיפסמ הבשומה ייחל םישורדה םיבאשמה לכש א

.דואמ השק ןאכ ףרוחה .וז הפוקתב דואמ ליעפש ,קרב ידי לע תמרגנ תוחונה יא ,הרוטרפמטה תדר

.ללכ הרידנ העפות םניא ץראה רודכ ןטבמ םיחרובה קנוח זג יננע ,לשמל

.חמוצבו יחב םילדבה םנשי ,ףסונב

.ץראה רודכ ינפ לע םימיוסמ תומוקמב תויחש תויקנע תויעקרק-תת םיעלות

.קחשמב םינבמה לכ טעמכ תיינבל שמשמ אוה

.ידמל הכורא רוציי תרשרש ,םירמגומ םירצומ תלבק דעו םילובי תריצימ

.ןוסחא ינקתמ ןמזה לכ םירסח הליחתב

.תונוכמה תא ליעפמש םדא חוכ תויהל ךירצ הדובעה םוקממ קוחר אל

.הדובעה םוי ךרוא תא תונשל וליפא ןתינ

.םיבאשמ לש תמיוסמ תומכ יוצימל תומישמ תויהל תולוכי ולא .םישורדה םינבמה תיינב וא

.ךל םירסחש םיבאשמב ףדועה תא ףילחהל לוכי התא

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא

!וישכע רבכ קחשמה תא ןקתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more