סימניות

רטווא בכוכ

שמות חלופיים: רטווא בכוכ
.ישילש םדא הרויה בשחמ קחשמ אוה רטווא בכוכ

.המינא ןונגסב הקיפרג םע םיפתתשמ הבורמ קחשמ אוה הזה קחשמה

החפשמ םשו יעצמאה םשה ,םימיוסמ םירקמב .(תרחא גצומ רתא לכ) "הדרוהל קחשמ" וא "קחשמ דרוה" רותפכ לע ץוחלל ."ץבוק רומש" לע ץוחלל ךירצ התא ובש ףצ ןולח הארת ןכמ רחאל .ותוא ןקתה ,ןעטנ ץבוקה רשאכ

.רהזיהל םיכירצ םה זא ,קחרמ לכב גורהל םילוכי םה .לדגי הז םהלש תולוכיה .ךלש תומדה רובע ישומיש דואמ הזו ,םהלש תויביטקפאה תא לידגהל לוכי

:ןאכ םייסאלק קחשמ יבצמ השולש םנשי .קחשמב םהמ הברה ךכ לכ שי יכ ,םהלש תושובלתה תא תונשל לכות התא .קשנ לש ןווגמ תוחפ אל ןווגמ ןכ ומכ

.ילאוטריו ףסכ רובע קחשמל םישורדה םינוש םיצפח תונקל לוכי התא הבש

.המינא תויומד לש שגרמ הזה םלועה ךותל לולצל ליחתהלו קחשמה תא דירו .ןמזה ךשמ לע רעטצת אל קפס אלל התא ,הזה םלועה ךותל ללצ רחאל