סימניות

ורטינ טלפסא

שמות חלופיים:
.תירלופופה הגיהנה תיימדה תרדסמ ףסונ טקיורפ אוה ורטינ טלפסא

.םידיינ םירישכמב ןימז קחשמה .בטיה יתרוסמ ןפואב השענ ילוקה קחשמה ,דואמ םיפי םיפונה ,הלועמ תוכ .םכלש הקיזומה תיירפסל ףיסוהל וצרת םירישהמ קלחש חינהל ריבס ,יטגרנ .לגד רישכמ וכרטצת תילמיסקמ תיפרג תוכיאב קחשל ידכ לבא ,הבוט היצזי

.תוישיא תופדעה יפל תישיא המאתהל םינתינו םיחונ םידקפה .םיכמתנ םיירלופופה םיקחשמה ימגד לכ

.תוינוכמ גורדשל ףסכ חיוורהלו ךלש יצה תא תוריהמב ביחרהל תונמדזה ך

.תיתימא תינוכמ לש תוגהנתהה תא םיקחמ קוידב אל םידקפה לבא ,תוריבס .ץורימ ןמזב תונהיל ךממ ענמי אל הז .תינוכמב גוהנל ךל רוזעי קחשמה המכ םיאתהל רשפא

.קחשמב ףסכ וא עבטמ םע תושיכר רובע םלשל לוכי התא .וידעלב קחשל לוכי התא ,ףסכ איצוהל ךרוצ ןיא .םיחתפמל הדות עיבהל החונ ךרד יהוז

.wifi תשרו ,תקפסמ תוריהמה םא ירלולס ליעפמ לש טנרטניאכ םיאתמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more