סימניות

9 טלפסא

שמות חלופיים:
.ץורימ תויצלומיס לש תמסרופמה הרדסב רתויב בוטה קרפל םיבר םינקחש י .תיתואיצמו תטרופמ דואמ ,תניוצמ הקיפרגה .םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .תחפות הקיפרגה תוכיא הז הרקמב ךא ,םיעורג םיעוציב םע םירישכמב םג .תונימא תועמשנ תוינוכמה ,עוצקמ ישנא ידי לע עמשומ קחשמה .םיאתמה הקיזומה ןונגס תא רוחבל לוכי דחא לכ ,הקיזומ תויורשפא רפסמ

.רתויב תובוטה תוינרדומה לעה תוינוכמ לע עוסנל תידוחיי תונמדזה לבק

.תונהיל תונמדזה היהת

.תינוכמב גוהנל ךל רוזעי קחשמה המכ םיאתהל לוכי התא ,דרפנב .ורזעי םיחתפמהמ תוצע וליא הלג ,םיליחתמל

.הלמעה תא לידגהלו סונוב תודוקנ רובצל ידכ עצבל ןתינש תוינשמ תומיש

.םיפתושמ םיצורמב ףתתשהל תונמדזה םכל היהת ,ףסונב

.יתימא ףסכב וא קחשמה עבטמב ירשפא םולשתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more