סימניות

סטיינקרא

שמות חלופיים:
.םילדגמה תנגה רנא'זב םידיינ םירישכמל

Arknights .המינא ןונגסב הבוט הקיפרג .הדמחנ הקיזומהו הבוט לילצה תוכיא

.הככ אל ללכב הז ,יפורט ןדע ןגב חונתש בושחת לא לבא .רתויב ןכוסמ םוהיז דימשהל תימוקמ תופורת תרבחל רוזע

.ןכוסמ םוהיז ינפמ יאה יבשות לע ןגהל איה תירקיעה המישמה

.תותיכ רפסמל םיקלוחמ םלוכ .םיביוא ינומה וסיביו הז תא הז ומילשי םימחולה לש םירושיכהש ךכ תוו

.תומר תאלעהו םהלש םינייפאמה רופיש רשאמ תונורתי רתוי תנתונ םיליעפ .םתמר תא לידגהל הז לש הדשה קרו םימחול לש יברמה רפסמב שמתשהל הסנ

.היגטרטסאו RPG-מ םיטנמלא םנשי ,תינמז וב םירנא'ז רפסמ בלשמ קחשמה .ינפי ןונגסב איה הקיזומה לכ ,םישרמ קחשמה לש לוקספה .םייתימא םינקחש ידי לע תועמשומ ןה יכ תונימא תועמשנ תויומדה

.דחא םוי םתספספ אל םא רתוי דוע ךרע ירקי םיסרפ םכל םיניתממ עובשה

.םיידוחיי םיסרפב תוכזל תונמדזה ךל היהת ,וז הפוקת ךלהמב

.רתוי הברה דועו םירטסוב ,םיישומיש םיטירפ תונקל לוכי התא .תוריכמ ימי שי תובורק םיתעל .יתימא ףסכ וא קחשמה עבטמ םע תושיכר רובע םלשל לוכי התא .םתדובע לע םיחתפמל ןוצרמ הדות תרכה יהוז ,ףסכ איצוהל ךרוצ ןיא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more