סימניות

ןונמה

שמות חלופיים: םזנא
.םינש 10 ךשמב ןונמהה

Game הקתפרהה

.2017 תנשב E3 תכורעת רחאל דחוימב ,םיקחשמה םלוע תא ררוע ,חותיפב ן

:תומרופטלפ לע וחתפתי םהו .ךשמהכ םידדוב םיקחשמ וא תופסות לש הרוצב היהי הז ,ןיידע רורב אל ט

.ןוסא היה ץראה רודכ ובש ןמזב קפתסהל ךירצ התא .רבה תומדא לש תוכימשה יפל טופשל םא ,בר ןמז ינפל הרק הזו .הלודגה ריעה לש תונשיה תוברוחב ובשייתה םישנא .ריקה "ץראה רודכ" ינפמ םהילע הנגה ידי לע ,םייחה לע לבסנ אוה יכ ב

.הזה שדחה םלועב םידרוש אלא ,םייח אל ,ודרש םישנא ץמוק קר .םהלש תולחנתהל ץוחמ תאצל םיכירצ םה םימעפל .דימע ןוירשב תודיוצמ ,תודחוימ ןגמ תופילח וחתופ ךכ םשל .רורב אל ןיידע וב היח איה יכ הדבועה תא וא הריוואה ןמ רתוי םידחפמ

.םישק םיבצממ תאצלו םחליהל ,דורשל ךרטצי ימוי .יארפה עבטה תא רוקחל ,קחשל ןונמהה תכלל ולכות םיפתוש השולש םע דחי .ףוקתל עגר לכב ןכומ רשא ,הער לכ אלמ אוה .טוח לע יולת ךלש םייחה התעמ יכ ,רהזיהל ,ריעה תולובג תא בוזעל .ביואה בושייה יבשות לש םירחא םיבר םידגנתמ םנשי ,יארפה לגנו'גב ור .םישק םיאנתב םייחה לע לקהל םילוכיש םירידנ םיצפח שפחל םג םה

.עצבמב םיפתתשמה לכל תפתושמ תלעות איבי שקוממ םיטירפו ,הז תא עצב ,

.inhospitable הביבסב דורשל תויצקנופה לכב םידיוצמ םהו ,exocosuits .ולשמ קשנב דיוצמ םהמ דחא לכו ,םינוש םיגוסמ םה .תרכומ הרוצב הרוק הזו ,באשנ אוהש יפכ תונתשהל הלוכי תורשפא לכ ,תא

.םינוש םיטנמלאב םייקתהל תוכירצש תומישמ תקפסמ םימוקימ תבחרה

.םישדח תכל יבכוכו םירחא םידממב םילטרופ תחיתפ ,קרב תושרפה ,תוגירח .דיחפמ תצק קתרמ ,ביבסמ הרוקש המ .קחשמה לכ ךרואל בוט בצמב תרמשנ הרוקש המ לש הקימנידהו ,בל הבוש חו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more