סימניות

1800 הנא

שמות חלופיים:

Anno 1800 ןוחצינל ךרדה תא עבוק התא הבש תשגרמ ה .אילפהל תיתואיצמ תיארנש הבוט הקיפרג קחשמל .ךורא קחשמ ךלהמב ךתוא תופייעמ אל תוילקיזומה תוריציה ,תיעוצקמ המר

.הטילשה תודוסי תא דומלל ידכ הרצק הכרדה לע רובעת Anno 1800-ב קחשל .קחשמה ךלהמב רבכ דומלל ךירצ התא ראשה תא

.םיברל תרכומה היצזיליוויצל םימוד םיקחשמ ,תמיוסמ הדימב .תונושארה תוקדהמ רתוי הברה ליעפ קחשמה ןכלו ,ןבאה תפוקתב םיליחתמ

.תויפוסניא שוביכ תומחלמ להנל וא ,םירעהו הנידמה לש היצזינרדומו חו .ךלש איה הריחבה

.םינתשמ תונכשה תונידמה לש השיגהו םילקאה .ןוחצינלו גושגשל ךצרא תא ליבוהל לכות םא עבקתו ,השדח תואיצמל לגתס

.תורחא תויוליעפל בל םישל ךירצ התאו ,ךלש ןמזה לכ תא חקיי רוצייה י

.ירשפאה םדקהב תשרדנה תומכה רוציי תא ססבלו ןמזב הלאכ םייונישל בל

.םינותנה םירטמרפה יפל תרצונש תיארקא הפמ רחב וא םוסרפ עסמ קחש .רתוי וא דחא ןקחש םע ןווקמ קחשמ םג ןימז

.בוש קחשמה לע רבעמ ידי לע םכח טילש וא יאבצ גטרטסא לש דיקפתב ךמצע

.ראשה לכל וגאדי םה ,תורטמ ורידגהו תויאבצ תודיחי ונווכ

.Steam לטרופב וא חתפמה רתאב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more