סימניות

1602 ונא

שמות חלופיים: 1602 ונא

Anno 1602 רנא'זה יבבוח לכל תרכומה הרדסמ היגטרט .בשחמב קחשל לוכי התא .ללכב קחשמה תא לקלקמ אל הז לבא ,דחא ףא םישרת אל איה םויה ,ותפוקת .בטיה השענ לוקה קחשמ .תוכומנ דויצה יעוציב תושירד

.ךלש הריחבב יולת הברה .רתויב םיחתופמה םירוזאה דחאל היצזיליוויצ לש תובקע אלל יא ךופהל ל

.ךיתופדעה יפל םידקפה תא תישיא םיאתהל תונמדזה ךל היהת ,ףסונב

.קחשמה לש תונושארה תוקדב רתויב ףירחה אוה םיבאשמב רוסחמה .םישדח םידעיב דקמתהל ולכותו רתוי הלק היהת בושייה תודרשיה תחטבה ,

.םכלש תולובגה לע ןגהל ידכ קזח אבצב ךרוצ שי ,םייאבצ םינייפמק םיננ .הפקתהל ןוכיסה לדג ךכ ,רתוי חתופמ ךלש בושייהש לככ

.דחאכ תויאבצו תוירחסמ תוניפס תונבל היהי ןתינ תונפסמב

.ףרוחה ינפל יאלמב דייטצהל וחכשת לא

.םיחתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more