סימניות

ירואטנק אפלא

שמות חלופיים:

Alpha Centauri םלועה יבחרב םינקחש לש םדסחב ןמז .בשחמל דעוימ קחשמה .ליג רסח קיסאלק ארקיהל לוכי קחשמה ,םויכ .הבוח הנוכת אל איה הליבומ הקיפרג ,הבוט היגטרטסא רובע דחוימב ,ער .הקיזומה תריחב לעו ,ילוקה קחשמה לע תונולת ויהי אל יאדווב םינקחשל

.הזה ךילהתה לע יארחא היהת התא

.יתימא םדא אוה ביריה יכ הארנ ,קחשמה ךלהמב

.ךמצעב ןתוא בצעל תונמדזהה תא לבקמ םג התא אלא ,ךתריחבל תודיחיה תא .שומיחהו ןורמתה תלוכי ,תילמיטפואה הנגהה תמר ןיב ןוזיאל עיגהל בוש .הליגר יתלב הרוצב תורקי תויהל תורומא אל תולבקתמה תודיחיה ,ףסונב

.רתויב המיאתמה העיסה תא רחב ,ךל םיאתמ קחשמ ןונגס הזיא גשומ ךל שי .יארקאב רוחבל תוסנל לוכי התא ,הלאה םיקחשמב שדח התא םא .שדחמ לכה ליחתהל וכרטצת ,הריחבה תא תונשל ןתינ אל ,ליחתמ קחשמהש י

.חתפמ ותוא שי הזה קחשמל .םסרופמה םיקחשמה רוזחמ לש רשבמה אוה הזה טקיורפה

.םיפאוש םתא המל ועדתש ידכ ,תועיסה ינייפאמ תא אורקל דואמ בושח ,ןכ

.חתפמה לש טנרטניאה רתאב רוקיב ידי לע וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא .ידמל לוזב ךלש היירפסב וזה תפומה תריצי תא גישהל לוכי התא עגרכו ב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more