סימניות

ךשוחב דבל

שמות חלופיים:

Alone in the Dark אילפהל ירלופופה יגולוכיספה .ןשיה רופיסה לע ססובמה שדח קחשמ הז השעמל ,ןוכדע קר אל הז .הנושארה הרושהמ ןאכ הקיפרגה .הדיחפמה הריוואב עוקשל תרזועו ץוחנ הז ןהבש תונצסב חתמ תרצוי תילק .םימסרופמ םינקחש ידי לע תובבוודמ תויומדה .ןיגוריסל םירוביג ינש קחשל ךירצ התא .אלפתי אל קחשמה לש הנושארה הרודהמה תא ריכמש ימ

.ןמזה לכ תועבצאה לע ךתוא ריאשי קחשמה .רתוי םיבושח הריהמ תונינשו םיטרפל בל תמושת ,זוכיר ,הז הרקמב ,ידמ .ךשוחה תריציל ןיתמהל לולע התא הכושח הניפ לכב רשאכ דחפל אל לק היה

.רובראה דיוויד תא בבדמ יבנרק דראודאו רמוק ידו'ג תא תבבדמ דווטרה

.טלאקה קחשמ לש תנכדועמ הסרגב יגולוכיספ ןחתומו הקיטסימ םע שלב לש

.תיסאלקה הסרגב וקחיש רבכש הלאל םגו םיליחתמל םג קחשל ןיינעמ היהי .תודוסל םיזמרה לע שארה תא רובשל וכרטצי רוקמה תא םיריכמש םישנא םג

.Steam רתאב תולכתסה ידי לע וא םיחתפמה לש ימשרה רתאב רוקיב ידי לע .תוריכמה ךלהמב החנהב קחשמה תא שוכרל ןתינ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more