סימניות

ןיילנוא ןויבלא

שמות חלופיים:

Albion Online RPG ההובג תוכיאב דיינ ןווקמ. .תקפסמ הניא ריוצמ ןונגסב הקיפרג .םיבר וכשמי תועוצרה בור ,בטיה הרחבנ הקיזומה

.ףוחה דיל םיאצמנ רתויב םיחוטבה .םש ראשיהל רתוי ןכוסמ ךכ ,תשביה זכרמל בורק רתויש לככ .רתויב ןכוסמ אוה םהבש תומוקמב םירכנ ,ןבומכ ,רתויב םירקיה םיבאשמה .בוט השוע התא המ עדוי התא םא קר הז תא הווש הפמה לש םירוחש וא םימ .יאלמה תלוכת לכ ןדבואל איבי הלא םירוזאב תומד לש ותומ .ךלש הדליגהמ םירחא םינקחש תרבחב וא דואמ קזח םחול התא םא קר םשל ע .קושב רתויב םישקובמהו םירידנה םיבאשמה םירוכמ הדליגהמ םימחול תוסח .םוקמ םושמ וילע עיפומ אל רבד םוש ,םירחא םינקחש ידי לע וגשוהש םיר

.תויונמוימ חתפל ידמ השק הז ,ךמצעב קחשל לוכי אל התא .יאלקח וא שקנתמ ,םחול ,רחוס ,םיבאשמ ןפסא התא םא טילחהל ךירצ התא .תרחבש תוליעפה ןוויכ תא חתפ ,ןכמ רחאל

.רתוי הכומנ המרב ברח םע ןויסינ רובצל ךילע הליחת ,ההובג המרב ברחב .המוד הרוצב הרוק לכה ,תורחא תויוליעפו ןוירש םע .רתוי ההובג המרב ךא ,הז גוסמ ןוירשב שמתשהל ולכותש תנמ לע םיקזנ ג

.םיזמר תולקב אוצמל לכות םש ,ךכב ךל רוזעל לוכי טנרטניאה

.םירחא םינקחש דודשל וא הדליגה ימחול לש םתוסח תחת םינכוסמ תומוקמב

!וישכע רבכ קחשל תלחתה ידי לע הז תא תושעל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more