סימניות

לפטנלפ :תואלפה ןדיע

שמות חלופיים:

Age of Wonders: Planetfall םינכוסמ תוברקו תוניינעמ ת .דיינ בשחמב וא בשחמב Age of Wonders: Planetfall תא קחשל לוכי התא .םיהדמ תיארנו הפיו תינועבצ הקיפרגה .הקיזומ לש בוט רחבמ םע תיעוצקמ הרוצב השענ ילוקה קחשמה

.שדח בכוכ לע תגשגשמ היצזיליוויצ הנב .םיניוע םיגלפ המכ לומ דומעת התא

.ךנמזמ הברה חקיי אל הז ,םיחתפמהמ םיפיטל תודוה

.ךלש תולוכיה תא דואמ ביחרהל לוכי חטש

.ליחתמ התאש ינפל בהוא יכה התאש הז תא רחב .הריחבה לע לקי הז ,רואיתה תא ארק ,ולשמ םינייפאמ שי םהמ דחא לכל

.Age of Wonders: Planetfall-ב תונהיל םילוכי םלוכ ,וז ךרדב

.קתרמ קחשמ ידכ ךות םידמולש רופיסה .תרחא טבמ תדוקנמ הלילעה תא תוארלו תרחא העיס תריחב ידי לע רוזחל ו

.ךופהי אוה המ ךב יולת הז ,ךלש ישיאה קחשמה ןונגסל םיאתי אבצה 1000

.דדומתהל םילוכי םלוכ אלש תואבצ םע דדומתהל םילוכיש םייתימא םינעוצ .גניטיירה תלבטב תונוילעה תורושה תא סופתל ולכותו ןויסינ קיפסמ ורב .קחשמב תובר תועשעשמ תועש הלבת ,ףסונב

.טנרטניאל קקדזת טנרטניאב קחשל ידכ לבא ,ןווקמ אל בצמב ןימז ימוקמה

.Steam לטרופב ןייע וא םיחתפמה לש ימשרה רתאב רקב ,קחשמה תא שוכרל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more