סימניות

היגטרטסאה ןדיע

שמות חלופיים:

Age of Strategy םידיינ םירישכמב קחשל ןתינש תור .ורטר ןונגסב תידמימ וד הקיפרג טשיפ קחשמה .תוירוקמ ול ןתונ לבא ,קחשמה תא לקלקמ אל הז .םייגטרטסא םיקחשמל ירקיעה רבדה אל איה הקיפרגש העד שי ,ךכמ הרתי .המיענ הקיזומה ,ההובג תוכיאב אוה לוקה קחשמ

!םינוש םינייפמק 500-מ רתוי ואצמת ןאכ

.קשממה םע היצקארטניא םייקל דציכ תוריהמב ודמלת םתוכזבש םיישומיש ם

.עוציבל לק היהי אל הז .קחשמב םינימז םינייפמק 500-מ רתוי שי ,ליעל ןיוצש יפכ .תיתימאה הירוטסיהב ושחרתהש תוברק הברה שי .היורט ברק ומכ ,םלועה לכב םיעודיה םימסרופמ תוברק שי םהיניב

.קחשמב תונחה לש עבטמה ןהש ,ןח ינבאב םתוא ףילחהל היהי ןתינ ,ןכמ ר

.רקיעה אל הז לבא ,הנשמ אבצה לדוג .רתוי ןטק רפסמ םע תואבצ בורל וחצינ תוברקב ,הירוטסיההמ עודיכ

.ביואהמ רתוי בוט קשנ םע רתוי קזח אבצ גישהל ולכות ךכ

.המיחל יפושיכב שמתשהל רשפאו םימוסק םירוצי שי םינייפמקהמ קלחב

.םולשתל תולבקתמ ,קחשמה עבטמ ןהש ,תורקי םינבא קר .ףסכ תרומת םיטירפ וא תודיש לש תושיכר אלל ,םיחתפמל ןוצרמ םורתל ןת .יאנוכמב תוכזל ידכ םולשתב שמתשמ וניא קחשמה

.םהב קחשל ןתינש םימוקימ וא תוניינעמ תושדח תויומד ףיסוהל לוכיו תו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more