סימניות

םסקה ןדיע

שמות חלופיים:

Age of Magic קחשמ אוה RPG םיטלוב םינייפאמ המכ .םימוד םיקחשמ ןיבמ תובוטהמ איה האצותהו הבר הדובע הז לע התשענש םי

.ליחתמ ומצע קחשמה זאו .ךלש תרחבנה תא חתפל איה ןאכ המישמה .בטיה ינשה תא דחא ומילשיש םימחול רחבמ

.םהינש תא ריבעהל ןתינ .ךב יולת ןושאר רבוע התא םהמ הזיא .םיישארה םיווקה תא ורבעש רחאל ותוא םילשהל ךירצ ,קחשמה תליחתב ידמ .שדחתי אוהש תוכחלו רוצעל ךירצ התאש ינפל בר ןמז ךשמב קחשל לוכי הת

.םעפ ידמ םישדח םיפיסומ םיחתפמו םהמ 60-מ רתוי שי .םיימוק וליפא וא םידומח יד םיארנ םקלחו ,דואמ הפי םיריוצמ םלוכ .ותוא שפחל תומוקמ וליאב תוארל ןתינ דויצ טירפ לכלו דויצ יצירח שי

.םוי ידמ םינכדעתמ םש םיעצומה םישרגמה

.םיישדוח םיעוריא ךלהמב איה רתויב םירידנה םירבשה תא גישהל רתויב ה

.םירחא םינקחש םע לגסה קזוח תא דודמל לוכי התא הבש הנרא שי .םיבאשמ ץוליחל םיכובמ Treasure Valley, Guild Raids דועו.

.רתוי תיטיא ךפיהל וא רתוי הריהמל ברקה תוריהמ תא ךופהל ןתינ

.לבס הברה ילב תועקשה ילב קחשל לוכי התא לבא ,קחשמה תא טעמ טשפמ הז .האצוהש ףסכה תומכ יפל אלו ,הרובע םימחולה תריחב יפל תעבקנ ךלש תרח

!םניחב קחשו וישכע קחשמה תא ןקתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more