סימניות

רופכה תליפנ ןדיע

שמות חלופיים:

Age of Frostfall םידיינ םירישכמ רובע תשגרמ ה .הקיזומ לש האנ רחבמו בוט לוק קחשמ ,ריוצמ ןונגסב תיתוכיא תידמימ ת

.הלילע וק שי קחשמל .םלועה תא סורהל הצורש אופקה ךשוחה תא םיבכעמה םירצבמה דחא תא להנל

חרק תוצלפמ סורהל רוזעי הז לבא ,השק היהי הז

.ךל הכחמ לדגמה תנגה ,ינשה הרקמב RTS אוה ןושארה .קחשל םכל סאמיי אל ,וז הנוכתל תודוה

.ברקב רתוי םדקומ ךלש םימחולל רוזעל לכוי אוה ךכ ,רתוי רהמ לדגי ןו

.םירחא םינקחש םע טא'צ .בידנ ללש גישהל ידכ דחי תוטישפו תומישמ רובעו תותירב רוצ

.םכלש רצבמה לע תופקתהמ ורהזיה .חרק ידשמ תוחפ אל םויא םה ביואה תואבצ

.םירחא םינמזב םינימז םניאש םיסרפ לבקל ולכות םכלהמבש םישגרמ םירגת

.םעפ ידמ םיקחשמש םינקחש ינפ לע ןורתי ולבקו םוי וספספת לא

.םילזומ םיבר םיטירפ .יתימא ףסכ וא קחשמה עבטמ תועצמאב תוירשפא תושיכר .ךלש םיביריה ינפ לע בוט ןורתי לבקל לוכי התא ,םיוסמ םוכס תאצוה יד .ןמז רתוי תצק חקית וזה ךרדה לבא ,ףסכ עיקשהל ילב קחשל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more