סימניות

Age of Empires 3 תיפוס הרודהמ

שמות חלופיים:

Age of Empires 3 Definitive Edition תמא ןמזב תיסאלקה .בשחמב קחשל לוכי התא .הקיסאלקב רבודמש וחכשת לא ןיידע ךא ,ההובג היצולוזרב תורוטסקט ועי .תונולת הלעמ אל ,םדוק ומכ ,לוקה

.םינש רשעמ רתוי רבכ תויתוכיא RTS תויגטרטסא םע םיצירעמ םיחמשמ םיח

.תולקב לכה ןיבהל ולכות ,קחשמה תליחתב םיזמרל תודוה

Age of Empires 3 Definitive Edition םינקחש ךושמל ידכ הליבומ הקיפ .ינרדומ דיינ בשחמ וא בשחמ לכב טעמכ תונהיל םכל רשפאיו גנימייג בשח

.הלשמ םינבמו תויברק תודיחי ,הלש תושלוחהו תוקזוחה תא שי הנידמ לכל .השק תויהל הלוכי הריחב

.אבה ןדיעל רובעל ידכ וצקוהש תומישמה תא םילשהל ךרוצ שי .יתועמשמ ןורתי ולבקת ,ביואה ינפל תאז תושעל וחילצת םא

.םימרוג הברהב היולת החלצה

.רחס וא םייאבצ םינייפמק ,היטמולפיד :רתוי םיבהוא םתא המ םכמצעב וט .רתוי בוט םוקמל ךלש הנידמה תא ךופהל לוכי התא ,הלאה תויחנההמ דחא

.ןווקמ אל בצמב ןימז ימוקמה ןייפמקה .טנרטניאל ךלש בשחמה תא רבח ,םירחא םינקחש םע םחליהל ידכ

.AI דגנ קחשמ התא םא ישוקה תמר תא רוחבל לכות ,ףסונב

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam לטרופב רקב ,קחשמה תא שוכרל ידכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more