סימניות

םיפוקה ןדיע

שמות חלופיים:

Age of Apes קחשמ אוה RPG ןפוד אצוי הלילע וק םע הלוע .םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .ריוצמ ןונגסב תידמימ תלת הקיפרג .קחשמה לש יללכה ןונגסל המיאתמו תיטגרנא הקיזומה ,בוט עמשנ קחשמה .רתויב םישלחה םירישכמב קחשל חונ היהי אל הז לבא ,תמייק היצזימיטפו

.םמעתשהל םכל ונתי אל טלחהב םיחתפמה ,םינושו םיבר םירנא'ז בלשמ קחש

.גואדל המ ןיא ,הלחתהב םידיספמ םלוכ

.תוילאודיבידניא ול ןת ,ךב קר יולת ךלש זחאמה היהי המ

.רתויב םיקזחה םינקחשה דחאל רתוי רהמ ךופהת ךכ ,רתוי עובק ןפואב קח

.םינוכדע תלבקל תעל תעמ בוש קודב ,רבד םוש ספספת אלש אדוול ידכ

.יתימא ףסכב םגו קחשמב תועבטמב םג תושיכר םלשל ןתינ .תובורק םיתעל םימייקתמ םיעצבמ ,תוחנהמ ורהזיה .ףסכב םולכ תונקל ילב Age of Apes-ב קחשל לוכי התא ,אל וא ףסכ זבזב .רהמ רתוי תצק החלצהל עיגהל ולכותו תילכלכ םיחתפמל ודות ,תושיכר עו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more