סימניות

הרעסה דגנ

שמות חלופיים:

Against the Storm םיטילגור םיטנמלא םע ריע ןיינב רוטל .הבוט היצזימיטפואה ,תוכומנ םיעוציבה תושירד ,בשחמל ןימז קחשמה 100 .תיתואיצמו תינועבצ הקיפרגה .תוכורא תולעפה ךלהמב םג ךתוא ףייעת אלו המיענ הקיזומה ,עוצקמ ישנא

.קסופ יתלב םשג איה ךכל הביסה ,תוומ ףס לע אצמנש היזטנפ םלועב הרוק .הפורשה הכלמה לש ךלמל הנשמה איה ךלש תומדה .םירע תונבל איה ךלש המישמה ,םייארפ תומוקמב עונל .ויבשותו שדחה רוזאה יאנתל םיאתהל בייח םהמ דחא לכ .תושק תומישמ דועו דוע ןמזה לכ ךרובע הביצמ הכלמה ,ףסונב

.הרעסה דגנ וקחשתשכ ולגת ראשה לכ

.םינתשמ םיאנתל לגתסהל ךרטצת םעפ לכב .הליהק לש החוורלו םייחל יארחא התאשכ תושעל לק אל הז

.היהי הזש המ לע הטילש ךל ןיא .םינימזה םיבאשמה בורב שמתשהלו םושיי אוצמל ךרוצ שי

.םישדח םינבמ לש םיטוטרש ולבקת ,ומדקתתש לככ .םינבמ לש הנוש םוקימ שורדי רבדה ,םינוש ויהי םיאנתהש םעפ לכב ,ףסו

.וילא רוזחל הצרתש חינהל ריבס ,המ ןמזל קחשמה תא שוטנת םא םג .תשגרמ תוליעפ איה הנוש םילקא םע םינוש תומוקמב םישדח םיבושיי תריצ

.טלבאט וא דיינ בשחמ תועצמאב ,םיכרדב וליפא ,הצרתש לככ ןווקמ אל בצ

.קחשמה תא שוכרל ידכ םיחתפמה רתאב וא Steam לטרופב רקב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more