סימניות

דרזאהוירק ןואיא

שמות חלופיים: ןואיא

Aeon Cryohazard: ומכ היהי ךלש בכוכה המ?

.ץראה רודכ תא סלכאל ,םישדח םייח תויחהל תונמדזה ,תויסקלג לש םידקת

.םייחה םירוציה לכל םיניוע וכפה םינוירק ,הנורחאל .םהלשמ יאבצ סיסב תונבל ידכ הייסולכואה תא סורהל טושפ םה ,תכלה יבכ .רתוי ודבכי םה ירי תודוקנ רתויש לככש םושמ ,החגשה אלל חטש תוניפ ם

.Aeon Cryohazard קחשל הרופו ןיינעמ רתוי הז תא השועש המ ,םיחרוא ל

.ןויסינ תצק תונבל ןאכ חונ עיגהל וחילצהש םינקחשה תא שוגפל ,ןכמ רח .םהילע ןגהל םילגוסמ תויהלו דחי חטשב טולשל ולכות ,תויתודידי תותיר .ענמנ יתלב אוה ךוסכסה םתיאש םיילאיצנטופ םיביוא םהיניב הדימ התואב

:תונבל ,שדח םוקמב בשייתהל ידכ

:םיאתב םישורפ ,ךל ידי לע רבצנש רשועה תא תוארל ולכות ,קחשמ

.ןורחאה םגדמה לש המצוע בר קשנב דיוצמ ,תיללחה תא הנב הז םע דדומתה .תומר תומדקתה ומכ םישדח םירצומל השיג ,הגרדהב רפתשהל וכרטצי םהו ,

.םינקחש םיקפוא יביסרגא ו Krionov ינפמ הנימא הנגה קפסי יוארכ ןנכו

.ןוזח דסיימכ גהנתמ התא ,םירחא םיבשייתמ םע תותירב תריצי .טנרטניאב רחסמה החטבב םיביוא דגנ ףתושמב ןגהל רזוע הז .רתי תויוכזו ןויסינ רובצל ,דובכו ןומא שוכרל ולכות ,םינכ םיסחי תי

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more