סימניות

החפשמ תזוחא :תואקתפרה תוצרא

שמות חלופיים:
.םידיינ םירישכמל הנהמ הווח הזוחא תויתחפשמ תואקתפרה תוצרא .ריוצמ ןונגסב יתרוסמ ןפואב תינועבצ הקיפרגה .בוט לוק קחשמו הנהמ הקיזומ

Adventure Lands Family Mansion

קחשל ליחתתש ינפל ךל רוזעיש

.תושעל לק ךכ לכ אל הז לבא .ךלש ךרדה תא ךותחל ךירצ שממ התא .ןמז חקולש רוזחשל היגרנא הברה תחקולש השק המישמ יהוז .קחשמב תרחא תוליעפ ךמצעל אוצמל לוכי התא ,הרוק הזש ןמזבו רהמ יד ש .תפסונ תומדקתהל תפסונ היגרנא םיאיבמה םיחמצו םיצפח םילקתנ תובורק

.רתוי הלק השיגל תודשו םינבמ םקמל דציכ טילחהו בהוא יכה התאש ןונגס

.סוטמב וליפאו היינואב עוסנל וכרטצת ותוא רפשלו ביחרהל ידכ

.ינשל דחא רוזעלו רובחל םילוכי םתא

.יתימא ףסכ רובע ןהו קחשמה עבטמ רובע ןה תושיכר עצבל ןתינ .םתדובע לע םהל הדומו םיחתפמב ךמות ךכב התא ,תונחב ףסכ תאצוה ידי ל

.רתוי רהמ היגרנאה תא ריזחהל וליפאו ףסכ רתוי לבקל ךל רשפאת םירצומ

.םיידוחיי םיסרפ םע תויורחת ולא םימיב תומייקתמ ,תוריכמל ףסונב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more