סימניות

רושק יתלבל בחרמ

שמות חלופיים:

A Space for the Unbound והז ,דואמ בידא קחשמ או .90-ה תונש לש םייסאלקה םיקחשמה תא הריכזמה ,ריוצמ ןונגסב איה ןאכ .ןמז הברה תנגנמ םא םג העירפמ אלו המיענ הקיזומה ,הפי תובבודמ תויו

.םייעבט לע תוחוכ ילעב הדליו דלי םידמול ובש ןטק רפס תיב שי הזה רפ .םיבהואמ רעונ ינב ודדומתי םתיא םיישקה לעו םהיניב םיסחיה תכרעמ לע

.רתוי בוט ינשה תא דחא ריכהלו הזה םיסחיה רבשמ תא רובעל םהל ורזע

.הרייעה לש המויק לע םייאמה ררועתהש ירותסמה חוכל תורושקה תויביטקא .רחא והשמ קחשל ךירצ התאש הארנכ ,אורקל בהוא אל התא םא זא ,ךל םיכח .הזב ודוי אל םהש חינהל ריבסש תורמל ,הזב וקחשי םירוחב המכ םג ילוא

.רתוי בוט הינשה תא תחא ןיבהל תוליחתמו תוברקתמ תויומדה ,ךרדה לע 1 .תניינעמ הרוטקטיכרא םע ,םיפיו םיירויצ םיפונ הברה וארת ןאכ .תיתימא הנומת ומכ הארנ םיירפ לכ שממ

.תנכוסמ הקתפרה דחי תורבועש תוישארה תויומדה לש תושגרב תקסוע הלילע

.הלאה תומוקמב זא ויח םישנא ךיא הלג .ןרבעב ושחרתהש םיעוריאב עוקשו שגופ התאש תויומדה םע טא'צ

.המ ןמזל יתימאה םלועה לש ומויקמ חוכשלו קחשמב ירמגל עוקשל לוכי הת .ןנכותמהמ קחשמב רתוי בר ןמז יוליבב םינכתסמ םתא תרחא ,ןמזב ופצ .ףחסיהל לק

.םיליחתמ קר םה ,ךפיהל ,םידומילה םויס םע םימייתסמ אל םייחהש ולגו

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ .ןטק ףסכ תרומת םילזומ םיריחמב םהלש הריציה תא םירכומ תובורק םיתעל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more