סימניות

םירודכ 8 תכירב

שמות חלופיים:
.תודיינ תומרופטלפ רובע רתויב ירלופופה הכירבה רוטלומיס אוה .הבוט קחשמב הקיפרגה .ההובג תוכיאב עצובמ לוקה ,םעטב תורחבנ תוילקיזומה תוריציה

.טוריפ רתיב בתכיי לכה ןלהל

.םדוקהמ רתוי השק היהי אבה קחשמ לכ .םייתימא םינקחש ויהי ךלש םיביריה םהבש םיקחשמל ךתוא ןיכמ םג הזו ,

.דראיליבה קחשמב רתוי בוט טולשי םכמ ימ הלג .םלועה לכמ םינקחש יפלא ןיב םישדח םירבח ריכהל וא

.םימחר ירסחו םינמוימ ךל םיכחמ םש םיביריה לבא

.גורידב רתוי הובג היהי ךלש םשה ךכ ,םיבירי רתוי סיבהל חילצתש לככ

.דחא םוי וספספת אל םא ולבקתש םיסרפ תכרעמ וקפיס םיחתפמה ,קחשמה לע

.םיבירי לש בר רפסמ םע םויה לכ קחשל וא ,דחא קחשמ קר תויהל לוכי הז

.םיידעלב םיטירפ םש גישהל ןתינ םימעפל ,ףטוש ןפואב םינכדעתמ תונחב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more