משחק יריות כדורסל באינטרנט

                                  Basketball Shots קחשמ

יריות כדורסל (Basketball Shots):

.לסרודכ תוירי ארקנ אוהו ,טרופס םימושיי לש תחפשמל ךייש רשא ,קחשמה .םיוסמ ןמז קרפ ךותב תושעיהל בייח הז לבא ,לסב םירודכה תא קורזל - תושעל ךירצ התא .תונוש תומרופטלפ רוחבל ןתינ ןכ ומכ .ןוויכו תמצוע תא לוקשל תקירז ינפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות