Armor Hero Light Speed Runner קחשמ

רנאר רוא תוריהמ רוביגה ןוירשה (Armor Hero Light Speed Runner):

.טקשב תבשל לוכי אל ינו'ג יכ ,ההובג תוריהמב םייקתיש המ לכ ,הזה קחשמב .םינוש םיגורדש תשיכרל יחרכה ךכ לכ אוהש ,בהז ףוסאל הצור אוה .רובעל לכות ובש שיבכה תא תוצוחה תוקומע תוליפנ עונמל יושע הז .םיילגר יתש לע תוחנל הסנמ ,םהילעמ ץופקל ןמזומ התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות