משחק בלו ארצ'ר 2 באינטרנט

                                  Blue Archer 2 קחשמ

בלו ארצ'ר 2 (Blue Archer 2):

.חצנל ידכ ןמאתהל ךירצ אוה וישכעו ,הלבקל השקב שיגה אוה ,תורחתה יתשק ףתתשהל טילח .דעי רפכ לכב תוכהל ול רוזעל ואוב .הז לע לבקמ התא תודוקנ רתוי ,רתוי ךבוסמ דעיה לבא ,הצור התאש המ לוכי התא ,תוריל