משחק כדורסל 3 באינטרנט

                                  BasketBall 3 קחשמ

כדורסל 3 (BasketBall 3):

.ךרוצה תדימב בייח התא זא ,לסה ךותל לסרודכ תקירז תצק הצור התא םא .םייתימאה םייחב רשאמ ןיינעמ רתוי הברה ןיינעה תא שיו .יחרכה רבדה רשאכ םש היה טלחהב אוהש ךכ ,רודכה לש הסיטה לע בושחל ךירצ התאו ,םיחד .ךל ורזעי טלחהב םה יכ ,ךילא תובורק םקוממ היהי יכ בוציעה ,תוריק שמתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות