משחק ראלי אקסטרים 2 באינטרנט

                                  Extreme Rally 2 קחשמ

ראלי אקסטרים 2 (Extreme Rally 2):

?ריעה ישיבכב םישבלנה ,םיגהנ םירסח המ .דחא ףאל תתל םיצור אל תאו םינושארה תויהל דימת םיצור םה .תונוגה תובירי natolkneshsya ו םהמ דחא לכ גישהל הסנ .ץורימה תא ליחתהל טפושה לע םותחלו וליחתה לא רובע .ןמזה לכ תינוכמב גהנ ןיעדויבו יואר ןוחצינ אוה ימ הארי הז