משחק מי נסיכה באינטרנט

                                  Aqua Princess קחשמ

מי נסיכה (Aqua Princess):

.םימיסקמ הכיסנ ימ - התא .תונכש תונידמ יטילש לכ ךלת רשא ,ךלש הלילצה תשפוח חקיי ןומראה ,םויה .לביטספב רתויב תיתנפואה תרבגה ךל רשפאי רשא ,הפי דגב רוחבל ךירצ התא .רתויב הבוטה תורשפאה תא רוחבל םיטישכתו תולמש הלא לכ לע הסנ