משחק הלומרופ רסייר באינטרנט

                                  Formula Racer קחשמ

הלומרופ רסייר (Formula Racer ):

.ההובגה תוריהמב תינוכמה לע ונלש ץורימה לולסמ רבגתהל עודי ףולא תויהל .ליבשה לש םייופצה יתלב םיקלחה ביבס ץורימב לוכי התא ובש ,חלצומ הזכ יוכיס הל ברס .ןמויסב ןושאר תויהל םיבירי םידקהל הסנמ ,ןמסה לע הטילש ,רזופמ תויהל ידכ קר .תוניפב תא ריבגהל שי