Christmas Mahjong Puzzle קחשמ

פאזל חג המולד ונג (Christmas Mahjong Puzzle):

מתנות לחג המולד מחכות לכם ורק הרחיבו אותם בצורה נכונה לברור לחלוטין החלל. קח את כל התמונות על השבבים, ולאחר מכן לחפש את הפריטים פתוחים זוג על ידי לחיצה על אותם אתה יכול למחוק אותם. על מעשיו נאמני יקבלו נקודות וצריכים למהר, כי המשחק הולך ואוזל במהירות.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות