משחק בחזרה לעתיד. הסצנה עם רכבת באינטרנט

                                  Back To The Future Train Scene קחשמ

בחזרה לעתיד. הסצנה עם רכבת (Back To The Future Train Scene):

?דיתעל הרזחב 90- ה תונש לש םוליג רתויב קיתווה םיטרסה דחא םתיאר .רבעב היה אוה ימ ול תוארהלו דיתעב תויעבמ רוחבה רומשלו zasterech היה הז רבד ןכש .היעב תצק ךל שי עונמה זאמ ,תבכר יביתנ ידי לע םירטמוליק 125 דע ולש הצירמ רזפל ב !בוטו ריהז לזמ תויהל