משחק קוקטייל בר באינטרנט

                                  Cocktail Bar קחשמ

קוקטייל בר (Cocktail Bar):

.ןושאר טבמב קר לבא ,דואמ טושפ אוה ןמרבה תויהל .וישכע הזה עוצקמב ךמצע תא תוסנל לוכי התא .ןושארה חוקלה רובע ןושארה הקשמה תונכהב ליחתהלו ילאוטריו רב לע וכל .הקשמ לכ ראתמה ,םינוכתמ רפס ךירצ התא .לייטקוק רובע םולשת תובגל וחכשת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות