משחק סטרייק פלאש באינטרנט

                                  Flash Strike קחשמ

סטרייק פלאש (Flash Strike):

!רהמ רתוי תצק תויהל ךירצ קר התא חצנל ידכ יכ רוכזל - הנהתו המידק - םיקחשמב דקמ