משחק חייזר גנב באינטרנט

                                  Alien Thief קחשמ

חייזר גנב (Alien Thief):

.תולפא תוינכות ריתסמ ,עקרקה ינפ לעמ ףחרמ ךלש תפפועמ תחלצ .ץראה רודכ ינפ לע םיצפח תפיטח תושעל - ךלש המישמה .םילודג םימצע לבא ,םישנא לש קר תיבה-תויח בונגל ךירצ אל התא !וב שמתשהל ןמזה הזו טקייבוא לכ ומצעל תולקב ךושמל לוכיש דבוכה ןרק איה םכתושרל .םירה סמוע - חוורה שקמ ,םיצחה ישקמב לכות םימ"בע להנ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות