משחק ריבונו של להבה באינטרנט

                                  The Master Of Flame קחשמ

ריבונו של להבה (The Master Of Flame):

.טהול רפוס רוביג ףכוא .םהיתוניפס לע ,םירז םישילפ ינפמ ריעה לע ןגהל ידכ ,יברק שוריגל אצי אוה .בשחמה רבכע םע דואמ טושפ ,תורילו להנ .ביואה םע תושגנתה עונמל ידכ ןרמתל וסנ .יבג לע ,דחוימ חולב גצוי ,חוכה ןשייח תאו ,ופסאנש תודוקנ רפסמ .בוש ךילהתה תא ליחתהל לוכי דימת התא ,לשכ לש הרקמב