משחק וקסאיפה ריהמ ןוזמ באינטרנט

                                  Fast Food Fiasco קחשמ

וקסאיפה ריהמ ןוזמ (Fast Food Fiasco):

.הלק המישמ אל התא וישכע .תבכרומ היעב רותפל ךירצ התא .םלענ לכואהש ידכ תושעל ךירצ התא .בערב םיעווג םישנא ךלי - םלענש לכואה לכ .תויעב אלל וז המישמ םע דדומתהל לגוסמ היהי יכ םיווקמו הרזעל םיכחמ הלאה םישנאה ל !תודוקנ לבקמ התאו ,םיבער םישנאל תורישי ךלי הז ,יכנא וא יקפוא וקב הפסאתה היהת ו

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות