משחק Ghost BMX באינטרנט

                                  BMX Ghost קחשמ

Ghost BMX (BMX Ghost):

?BMX ןמ ,םיליגרה םיינפואה תא דחיימש המ .לדוגב קר יכ ורמאי םיבר ,ןבומכ .ךכ הז ןיא השעמל לבא .יחכונה םישקה םילושכמה לע רבגתהל לע םכל ורזעיש םינטק םיטרפ הברה ךכ לכ שי ,לכה .רבשיי אלש ךכ ,שיבכ לש המלשה החיתמה תא תונפהל ידכ וב שמתשהל ךרטצת ובש ,הככ קוי .ךלש האצותה היהי לולת ,לבקמ התא רהמ תאו ,היהי ןמזה ףולח תא ,ןבומכ !חילצת התאו ידמ קזח ץיאמ יוויש לע רומשל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות