משחק סגנון Pro BMX באינטרנט

                                  BMX Pro Style קחשמ

סגנון Pro BMX (BMX Pro Style):

.קחרמב תינכתה לש םיטנמלאה לכב דומעלוםינומיאבתדמלש המ לכ תא רוכזל הסנ .תומישמה תא עצבל ידכ קוידותונמוימ ךירצ התא .קחשמהתליחתב שארמ וניוצ םימיאתמה םישקמה לע ץחל ,ףסונ טנמלא וא דחא תא אלמל ידכ .לבגומ אוה וקלש רבעמ ןמז
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות