משחק זריקה מושלמת באינטרנט

                                  Perfect Hoopz קחשמ

זריקה מושלמת (Perfect Hoopz):

.רשוכב תויהל דימת לסרודכ ןקחש לכ רובע תרדהנ תונמדזה .הקיזיפה תא קורזל אוה הזה קחשמה לש ןיינעה לכ יכ ,העוט קומע התא ,ךל רזוע אל בשח .קיודמב קורזל לש המצועהו ולולסמ תא בשחל בייח ןקחשה וב םינוש םיבצמ שי ,שרגמה לע .רבד לכל ןכומ תויהל זא ,ךבוסמ רתוי תויהלו הנתשי םוחתב המר לכ םע