משחק קיצוני ראפטינג באינטרנט

                                  Upstream Kayak קחשמ

קיצוני ראפטינג (Upstream Kayak):

.םרזה דגנ קאיק ארקו תויצובה רושקה לכב םיבהואש הלא דחוימב ,קר אלו טרופסה יבבוח .םילפמו תורהנ לש םילולתה תודרומב ,ונאקב תדרל ולכות ובש ,תחכשנ יתלב הקתפרה הפצמ .רשפאה לככ םינכוסמ םילולעפ המכ עצבלו תובר תודוקנ עולקל הסנ .םידחוימ םיקירט - 1,2,3,4 ;ץופקל - חטש ;ןוזיא - ןימי ,לאמש ;הצא - הלעמל ץח .בוט לזמ