משחק ןואד ץנארק באינטרנט

                                  Crunchdown קחשמ

ןואד ץנארק (Crunchdown):

.תונמדזה ךל שי זא ,והשימ לש וייח תא ליצהל רפוס רוביג תויהל םלח דימת םא .תאזה ריעב ויהש םלוכ טעמכו אלכל רונתב ןדבואהו םינושה םידדושה שמממ בר ןמז אוה ו .םוקנל ידכ םיביואה תא רבשו תיבב ,הלאה םינבצעמה םישעמהמ ומצע חנ ונלש רוביגה ובש .םמצע לע ןגהל אלא הרירב ול ןיא .החלצהב המרה תא םילשהל לכות הבש הדיחיה ךרדה יכ ,תופקתהה לכ תא ףודהל הסנ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות